Statut

Opublikowano

statut

Statut Gminnego Domu Kultury i Sportu w Ostaszewie

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

Gminny Dom Kultury i Sportu działa na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 z późn. Zm.).
2. Ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 z późn. zm.).
3. Ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.).
4. Niniejszego statutu.

§ 2

1. Gminny Dom Kultury i Sportu swoją działalnością obejmuje obszar Gminy Ostaszewo.
2. Siedzibą Gminnego Domu Kultury i Sportu jest wieś Ostaszewo.

§ 3

W zakresie kultury, Sportu i turystyki Gminny Dom Kultury i Sportu korzysta z fachowej pomocy jednostek wojewódzkich i innych organizacji.

§ 4
Gminny Dom Kultury i Sportu używa pieczęci podłużnej w pełnym brzmieniu z adresem siedziby.

Rozdział II
Cel i przedmiot działania

§ 5

1. Gminny Dom Kultury i Sportu realizuje zadania w dziedzinie tworzenia, ochrony kultury, wychowania, edukacji, reklamy gminy, Sportu masowego i rekreacji.
2. Gminny Dom Kultury i Sportu prowadzi wielokierunkową działalność na podstawie własnego społecznie akceptowanego programu.

§ 6
Do szczegółowego zakresu działania Gminnego Domu Kultury i Sportu w zakresie Kultury jest:

1. Rozwijanie uzdolnień u dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie kółek zainteresowań.
2. Organizowanie kursów językowych.
3. Organizowanie wystaw i konkursów.
4. Organizowanie dyskotek dla dzieci i młodzieży.
5. Organizowanie koncertów plenerowych zespołów amatorskich i profesjonalnych.
6. Organizowanie wieczornic z okazji świąt narodowych.
7. Prowadzenie kroniki dotyczącej ważniejszych wydarzeń w instytucji.
8. Wspieranie różnych form aktywności środowiska.
9. Prowadzenie działalności instrukcyjno – metodycznej i kulturalno – oświatowej.

Do szczegółowego zakresu działania Gminnego Domu Kultury i Sportu w zakresie Sportu masowego i rekreacji należy:

1. Wspieranie inicjatyw i organizowanie imprez sportowych, turystycznych wśród dzieci i młodzieży.
2. Współpraca z klubami sportowymi i ośrodkami turystycznymi na terenie gminy, powiatu, województwa, kraju.

Rozdział III
Organizacja Gminnego Domu Kultury i Sportu

§ 7

1. Gminny Dom Kultury i Sportu jest instytucją Kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13 poz. 123).
2. Działalnością Gminnego Domu Kultury i Sportu kieruje i reprezentuje instytucję na zewnątrz Dyrektor.
3. Dyrektora Gminnego Domu Kultury i Sportu powołuje i odwołuje Zarząd Gminy.
4. Zarząd Gminy może powierzyć zarządzanie Gminnym Domem Kultury i Sportu osobie fizycznej lub prawnej na podstawie umowy o zarządzaniu zawartej na czas określony, nie krótszy niż trzy lata.Rozdział IV
Gospodarka finansowa

§ 8

1. Gminny Dom Kultury i Sportu gospodaruje samodzielnie przydzieloną i nabytą częścią mienia oraz prowadzi samodzielną gospodarkę w ramach posiadanych środków, kierując się zasadami efektywności ich wykorzystania.
2. W skład majątku Gminnego Domu Kultury i Sportu wchodzi Dom Kultury w Ostaszewie, świetlice wiejskie w Palczewie, Gniazdowie, Jezierniku, Nowej Kościelnicy, Nowej Cerkwi.
3. Gminny Dom Kultury i Sportu może zbywać środki trwałe. Przy zbywaniu środków trwałych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące przedsiębiorstw państwowych.
4. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Domu Kultury i Sportu jest plan działania Gminnego Domu Kultury i Sportu, zatwierdzony przez Dyrektora z zachowaniem dotacji organizatora.
5. Plan działania Gminnego Domu Kultury i Sportu zawiera w miarę potrzeb: plan usług, plan przychodów i kosztów, plan remontów i konserwacji środków trwałych oraz plan inwestycji.

§ 9
1. Gminny Dom Kultury i Sportu pokrywa koszty bieżącej działalności i zobowiązania z uzyskiwanych przychodów.
2. Przychodami Gminnego Domu Kultury i Sportu są wpływy z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego, z wyjątkiem dóbr kultury w rozumieniu art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 15 lutego 1962r. o ochronie dóbr kultury (Dz.U. Nr 98 poz. 1150 z 1999r.) oraz z najmu i dzierżawy składników majątkowych, dotacje z budżetu, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych oraz z innych źródeł.
3. Gminny Dom Kultury i Sportu może, w granicach przewidzianych prawem, pobierać opłaty za usługi i wydawnictwa, a wpływy przeznaczyć na działalność statutową.

§ 10
1. Wartość majątku Gminnego Domu Kultury i Sportu odzwierciedla fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu, który odpowiada wartości wydzielonego Gminnemu Domu Kultury i Sportu nabytego mienia.
2. Fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu zwiększa się lub zmniejsza o kwotę zmian wartości majątku Gminnego Domu Kultury i Sportu, będących skutkiem:

a. aktualizacji wyceny środków trwałych na podstawie odrębnych przepisów,
b. nieodpłatnego przekazania lub otrzymania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych.

3. Fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu zwiększa się o:

a. amortyzację majątku trwałego,
b. dotację budżetową na finansowanie rozwoju Gminnego Domu Kultury i Sportu,
c. zysk pozostający w dyspozycji Gminnego Domu Kultury i Sportu,
d. środki z innych źródeł.

4. Fundusz Gminnego Domu Kultury i Sportu zmniejsza się o:

a. straty bilansowe,
b. umorzenie majątku trwałego,
c. finansowanie inwestycji,
d. inne zmniejszenia.

5. Gminny Dom Kultury i Sportu tworzy zakładowy fundusz świadczeń socjalnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

6. Gminny Dom Kultury i Sportu może tworzyć z zysku oraz innych środków przekazanych przez osoby prawne i osoby fizyczne fundusz załogi, z przeznaczeniem na wypłatę nagród indywidualnych oraz inne fundusze. Zasady gospodarowania tymi funduszami określają odrębne regulaminy Gminnego Domu Kultury i Sportu.

Rozdział V
Postanowienia końcowe

§ 11
Organizację wewnętrzną Gminnego Domu Kultury i Sportu określa regulamin organizacyjny nadany przez dyrektora po zasięgnięciu opinii Rady Gminy w Ostaszewie oraz opinii działających w niej organizacji związkowych.

§ 12
Zmiany postanowień statutu wymagają podjęcia uchwały przez Radę Gminy w Ostaszewie.

§ 13
Postanowienia niniejszego statutu wchodzą w życie na zasadach określonych w uchwale.

Thursday the 23rd. modyfikacje oraz wdrożenie: Karolina Sypniewska. Joomla 3.0 templates. All rights reserved.